×
A joint Armenian-Indian patent is being filed


It’s our great pleasure to inform you that UNESCO / UNITWIN PhD student Naira Eloyan performed a clinical research at the BLDE University of India to test the method of pain treatment using an electromagnetic instrument developed at the UNESCO Chair in Life Sciences, Armenia. On the basis of the successful results, a joint Armenian-Indian patent is now being registered.

 

UNESCO/UNITWIN ցանցի ասպիրանտ Նաիրա էլոյանը կատարել է կլինիկական հետազոտություն Հնդկաստանի BLDE համալսարանի կլինիկայում փորձարկելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբիոնում ստեղծված էլեկտոմագնիսական գործիքի օգնությամբ ցավի բուժման մեթոդը: Ստացած հաջող արդյունքների հիման վրա այժմ գրանցվում է հայ-հնդկական համատեղ արտոնագիր: