×
The Quantum Mechanical Nature of Pain Sensitivity has been discoveredUNESCO / UNITWIN Ph.D. students Gohar Madoyan and Arevik Azizyan have succeeded in discovering the "Quantum-mechanical Nature of Pain Sensitivity" that opens a new horizon for pain therapy. This work was published in the world-renowned 'World Journal of Pharmaceutical Research', with an Impact Factor of 8,084.

 

UNESCO/UNITWIN ցանցի ասպիրատներ Գոհար Մադոյանին եւ Արեւիկ Ազիզյանին հաջողվել է հայտնաբերել ցավի առաջացման մեխանիզմի քվանտոմեխանիկական բնույթը, որը բացում է նոր հորիզոն ցավի թերապիայի համար: Այդ աշխատանքը տպագրվել է միջազգային հայտնի World Journal of Pharmaceutical Research ամսագրում, որի ազդեցության գործոնը (Impact Factor) 8.084 է: